Maja Leko Krznar

Odvjetnica

U svom odvjetničkom radu stekla sam značajna iskustva u pružanju pravne pomoći trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama, ali i fizičkim osobama; u pravnom savjetovanju, sastavljanju pravnih dokumenata, u pregovaranju radi rješavanja sporova te zastupanju u parničnim, izvanparničnim, prekršajnim i drugim sudskim i upravnim postupcima.

Područja moga dosadašnjeg rada su: radno pravo (davanje pravnih mišljenja i priprema odluka, ugovora i sporazuma vezanih uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa, priprema akata te zastupanje u radnim sporovima), ovršno pravo, trgovačko pravo (trgovački ugovori, savjetovanje vezano za trgovačke odnose, realizacije poslovnih projekata i dr.), pravo trgovačkih društava (osnivanje trgovačkog društava, statusne promjene i dr.), građansko pravo, pravna pitanja vezana uz nekretnine te zaštita intelektualnog vlasništva. Nakon stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (tzv. GDPR), sudjelovala sam u usklađivanju poslovanja nekoliko trgovačkih društava i javnih ustanova s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Objavljivala sam stručne članke u stručnim časopisima (Časopis Rif, Riznica) i sudjelovala kao predavač na seminarima i radionicama s temama iz različitih pravnih područja, koje su predmetom moga rada i mojih profesionalnih interesa. 

Profesionalno iskustvo

  • Odvjetničko društvo RAVLIĆ & ŠURJAK d.o.o., 2019.g.
  • Odvjetnički ured MAJA LEKO KRZNAR, 2013.-2019.
  • Odvjetnički ured DARKO TEREK, 2010.-2013.

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.
  • Pravosudni ispit, 2012.

Informacije

Email: mlkrznar@od-sp.hr
LinkedIn
Tel: 01/4828-559
Fax: 01/4811-989

Jezici

engleski

Glavna područja prakse

Radno pravo, građansko pravo, trgovačko pravo, pravo intelekturalnog vlasništva