Politika privatnosti

1. Općenito

1.1 Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica (www.od-sp.hr) iznimno nam je važna.

Za zaštitu Vaših osobnih podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je Odvjetničko društvo ŠURJAK I PARTENRI d.o.o. iz Zagreba, Boškovićeva ulica 23, OIB: 94654904113 kao voditelj obrade osobnih podataka (dalje u tekstu: Voditelj obrade).

1.2 Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Ujedno želimo posebno istaknuti da smo kao odvjetnici, sukladno čl. 13 Zakona o odvjetništvu i čl. 26-34 Kodeksa odvjetničke etike, dužni čuvati kao odvjetničku tajnu, sve što ste nam kao stranka povjerili ili smo na drugi način u zastupanju Vas kao stranke saznali, a dužnost čuvanja odvjetničke tajne obvezuje i naše sadašnje i bivše radnike.

1.3 Prihvaćanjem ove Politike zaštite osobnih podataka klikom prilikom posjeta našoj web stranici potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika utvrđuje.  

2. Sigurnost

U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo, a koje mjere Vaše osobne podatke štite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Mi, međutim, ne možemo jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili sa naše web stranice, stoga je iznimno važno da i Vi sami brinete o sigurnosti Vašeg računala te sigurnoj pohrani osobnih podataka te njihovoj tajnosti.

3. Kategorije osobnih podataka i svrha obrade

3.1 Obrađujemo osobne podatke naših stranaka (kategorija stranka):

 • identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija, ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici;
 • kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj)
 • bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice i sl.
 • podatke o drugim osobama – protustrankama i punomoćnicima, svjedocima, vještacima, službenim osobama koje vode postupke, zaposlenicima sudova i drugih državnih tijela, javnih bilježnika i slično, koji su nam nužni za pokretanje i vođenje postupaka pred nadležnim tijelima odnosno općenito zastupanja ili pružanja drugih oblika pravne pomoći; sadržaji Vaših upita i naših odgovora, dokumentacija koju ste nam stavili na raspolaganje, bilješke iz spisa (sudske i izvansudske), dokumentacija naših usluga, dokazi o izvršenim uslugama, obračun troškova
 • kao i sve druge podatke koje pružite Voditelju obrade prije ili tijekom pružanja pravne pomoći, a koji su nužni za pružanje pravne pomoći
 • posebna kategorija osobnih podataka: može sadržavati podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji

Svrha obrade:

a) odvjetničke usluge: Vaše osobne podatke možemo obrađivati temeljem Zakona o odvjetništvu, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Dakle, obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam nužni radi pružanja pravnih savjeta, sastavljanja isprava (ugovora, oporuka, izjava i sl.), zastupanja pred sudom i drugim nadležnim intitucijama, kao i u izvansudskom zastupanju, a sve u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.
Obrada osobnih podataka temelji se na ugovornoj pravnoj osnovi (ugovor o zastupanju ili nalogu odnosno punomoći) čl. 6 stavak 1. a) i b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Međutim, uzimajući u obzir specifičnosti odvjetničke službe, obrada podataka se temelji i na čl. 6. stavak 1. točka d), e) i f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

b) Ispunjenje pravnih obveza
Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili i naše pravne obveze kao voditelja obrade. Voditelj obrade je u određenim slučajevima obvezan obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza. Ovakva obrada može uslijediti iz prisilnih pravnih propisa npr. poreznih, trgovačkih, sprečavanja pranja novca, kaznenih odredbi i slično, dakle, uslijed državnog nadzora i kontrole te zakonske dužnosti dostavljanja podataka.
Obrada se temelji na čl. 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

3.2 Obrađujemo osobne podatke naših poslovnih partnera:

 • poslovni partneri fizičke osobe – identifikacijski podaci: ime i prezime, OIB, i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice i sl.
 • kontakt osoba poslovnog partnera – identifikacijski podaci: ime i prezime i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel. i sl.)

Svrha obrade osobnih podataka: osobni podaci se obrađuju u svrhe ostvarivanja prava i obveza iz ugovora koji su sklopljeni s poslovnim partnerima, osobito radi izdavanja računa za izvršene usluge. Određeni se osobni podaci mogu obrađivati i ako je to nužno radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade. Osobni podaci mogu se obrađivati i za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade npr.: poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.

3.3 Obrađujemo osobne podatke (ostalih) ispitanika (koji podnose zahtjev za ostvarivanjem prava):

 • e-mail adresa, ime, prezime, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj)
 • po potrebi preslika identifikacijskog dokumenta (isključivo radi utvrđenja identiteta ispitanika)

Svrha obrade osobnih podataka: legitimni interes – odgovor na Vaš zahtjev

4. Dostava osobnih podataka

Vi niste u obvezi dostaviti nam Vaše osobne podatke. Međutim, dostava osobnih podataka je uglavnom nužna radi izvršenja naših odvjetničkih usluga odnosno ugovora stoga moramo upozoriti da bez dostave osobnih podataka (ovisno o svakom pojedinačnom slučaju) nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam cjelovitu uslugu pravnog savjetovanja i zastupanja.

5. Izvori

Vaše osobne podatke prikupljamo, uz one koje ste nam dostavili osobno, ukoliko za time postoji potreba, isključivo radi zaštite Vaših prava i pravnih interesa kao naše stranke, i od nadležnih državnih institucija te trećih osoba.
Kada prikupljamo podatke o osobama koje nisu naša stranka, prikupljamo ih na temelju Vaših izjava ili na temelju zakonskih ovlasti, sadržanih u posebnim zakonima, odnosno na temelju uvida u javno objavljene registre.

6. Primatelji

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi zaposlenici Voditelja obrade zaduženi za računovodstvo, otpremu pošte i administraciju.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati vanjski primatelji samo ukoliko je to nužno radi izvršenja naše odvjetničke usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa.

Vanjski Primatelji mogu biti:

 • nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.)
 • pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga voditelju obrade;
 • pružatelji usluga IT podrške voditelju obrade;
 • povezane osobe voditelja obrade;
 • banke, kreditne i financijske institucije i slično;
 • javni bilježnici; protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka;
 • vještaci, sudski tumači i prevoditelji;
 • treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka ispitanika;
 • ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja legitimnog interesa.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osiguralo da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj. U svakom trenutku od Voditelja obrade možete dobiti informaciju prenose li se izvan RH Vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

7. Rok pohrane

a) Osobne podatke iz točke 3.1 dužni smo, sukladno čl. 11 st. 2. Zakona o odvjetništvu, čuvati deset godina od pravomoćnog okončanja postupka. Međutim, ukoliko je u tijeku postupak ovrhe po pravomoćnoj i ovršnoj presudi, postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, zaštita Vaših prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i/ili Europskim sudom za ljudska prava i sl. tada čuvamo Vaše podatke dodatnih deset godina računajući od dana kada su iscrpljena sva pravna sredstva u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.

Izuzetak od navedenoga su isprave (oporuke, ugovori i sl.) koje ste nam povjerili na čuvanje, a koje isprave čuvamo temeljem Vašeg naloga sve dok ih ne preuzmete.

Uzimajući u obzir specifičnosti odvjetničke službe, kao voditelji obrade možemo u pojedinačnim slučajevima, a ovisno o posebnim okolnostima, radi zaštite legitimnih i pravnih interesa odrediti dulji rok pohrane spisa.

Ukoliko nam prisilni zakonski propisi nalažu duži rok pohrane tada će Vaši podaci biti brisani po proteku dodatnih zakonskih rokova.

b) Osobne podatke iz točke 3.2 i 3.3 čuvamo pet godina, osim u slučaju ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili ukoliko nam prisilni zakonski propis ne određuje dulji rok čuvanja.

8. Prava koja Vam pripadaju:

8.1 Pravo na pristup – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri.
8.2 Pravo na ispravak – ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni ili su nepotpuni.
8.3 Pravo na brisanje – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli.
Međutim, potrebno je uzeti u obzir o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je zakonom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.
8.4 Pravo na prijenos podataka – podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršenja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, na Vaš zahtjev ćemo Vam iste proslijediti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih na Vaš zahtjev direktno prenijeti drugom voditelju obrade.
8.5 Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka:

 • ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka
 • ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka
 • ako nam za predviđenu svrhu Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge

8.6 Pravo na prigovor – u svakom trenutku možete na obradu Vaših osobnih podataka uložiti prigovor sukladno čl. 6 st. 1 točka f Opće uredbe o zaštiti podatka, dakle, ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke u javnom interesu ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa.
* Prilikom ostvarivanja Vaših prava molimo vodite računa da nam dostavite dokaz temeljem kojeg ćemo na nesumljiv način moći utvrditi Vaš identitet ( osobni identifikacijski dokument)
8.7 Pravo na žalbu – ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava i sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva za ostvarivanje prava. Mi ćemo pružiti informacije o poduzetim radnjama najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva. Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo Vas u tome slučaju izvijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka. Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, o našoj odluci ćemo Vas izvijestiti, uz navođenje razloga za takvu odluku, te mogućnosti podnošenja pritužbe ili žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

Download: obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava

Osim nama direktno, sa svojim prigovorom ili žalbom, možete se obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb.

9.Automatizirana obrada uključujući profiliranje

Prilikom pružanja naših odvjetničkih usluga je automatizirana obrada i profiliranje u smislu čl. 22 Opće uredbe o zaštiti podatka isključena.

10. Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Politike o zaštiti osobnih podataka i kolačićima, uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja ove Politike, izuzev kolačića trećih strana.

Radi podnošenja Zahtjeva za ostvarenjem Vaših prava i svih dodatnih pitanja možete nas kontaktirati.

Kontakt podaci Voditelja obrade:

Odvjetničko društvo ŠURJAK I PARTNERI d.o.o.
Zagreb (Grad Zagreb), Boškovićeva ulica 23
OIB: 94654904113
Telefon: 01/4828-559
Fax: 01/4811-989
e-mail: info@ravlic-surjak.hr

Zagreb, 25.05.2018. godine